Thống kê nhanh

Chọn khoảng ngày cần xem:
 - 
Tỉnh thành:

Kết quả thống kê đầu Loto 28/11/2020 - 26/02/2021

Ngày/Đầu0123456789
25/02/20218 lần4 lần1 lần2 lần3 lần2 lần3 lần5 lần2 lần3 lần
24/02/20218 lần3 lần1 lần3 lần3 lần2 lần4 lần3 lần3 lần3 lần
23/02/202110 lần3 lần3 lần1 lần1 lần3 lần3 lần2 lần4 lần3 lần
22/02/20218 lần4 lần5 lần3 lần3 lần0 lần4 lần2 lần2 lần2 lần
21/02/202110 lần4 lần4 lần0 lần4 lần1 lần2 lần3 lần2 lần3 lần
20/02/20219 lần2 lần0 lần5 lần5 lần1 lần2 lần2 lần6 lần1 lần
19/02/202115 lần2 lần6 lần3 lần1 lần3 lần2 lần1 lần2 lần0 lần
18/02/202110 lần1 lần5 lần3 lần3 lần0 lần3 lần3 lần4 lần1 lần
17/02/20218 lần1 lần2 lần4 lần0 lần3 lần6 lần2 lần3 lần4 lần
16/02/202110 lần3 lần3 lần1 lần4 lần4 lần1 lần3 lần3 lần1 lần
15/02/202110 lần2 lần0 lần1 lần4 lần3 lần4 lần0 lần8 lần5 lần
10/02/202110 lần2 lần3 lần5 lần2 lần0 lần5 lần3 lần3 lần0 lần
09/02/20218 lần2 lần1 lần5 lần1 lần7 lần5 lần1 lần9 lần3 lần
08/02/20217 lần5 lần3 lần2 lần1 lần2 lần0 lần3 lần4 lần6 lần
07/02/20217 lần4 lần2 lần2 lần2 lần5 lần2 lần7 lần1 lần1 lần
06/02/202112 lần4 lần4 lần2 lần1 lần0 lần3 lần3 lần2 lần2 lần
05/02/20217 lần5 lần7 lần3 lần1 lần0 lần3 lần3 lần2 lần2 lần
04/02/20219 lần4 lần2 lần4 lần5 lần2 lần4 lần2 lần0 lần3 lần
03/02/202110 lần1 lần2 lần2 lần3 lần1 lần4 lần4 lần4 lần2 lần
02/02/20219 lần0 lần1 lần3 lần4 lần4 lần6 lần2 lần2 lần2 lần
01/02/20218 lần2 lần1 lần8 lần3 lần2 lần1 lần2 lần3 lần3 lần
31/01/20217 lần2 lần6 lần4 lần1 lần3 lần1 lần2 lần5 lần2 lần
30/01/202111 lần2 lần4 lần1 lần1 lần5 lần1 lần0 lần3 lần5 lần
29/01/20218 lần3 lần2 lần1 lần2 lần2 lần6 lần3 lần2 lần4 lần
28/01/20219 lần2 lần4 lần2 lần5 lần1 lần1 lần4 lần3 lần2 lần
27/01/20219 lần6 lần1 lần0 lần1 lần6 lần2 lần4 lần3 lần1 lần
26/01/202110 lần4 lần2 lần4 lần2 lần1 lần1 lần5 lần3 lần1 lần
25/01/20217 lần4 lần1 lần4 lần0 lần2 lần2 lần5 lần6 lần2 lần
24/01/20218 lần1 lần4 lần1 lần4 lần5 lần1 lần4 lần4 lần1 lần
23/01/20217 lần5 lần4 lần4 lần4 lần0 lần4 lần0 lần2 lần3 lần
22/01/20217 lần1 lần2 lần1 lần3 lần3 lần6 lần4 lần4 lần2 lần
21/01/20218 lần2 lần3 lần2 lần3 lần6 lần3 lần2 lần3 lần1 lần
20/01/20219 lần2 lần1 lần4 lần4 lần1 lần4 lần3 lần3 lần2 lần
19/01/20218 lần3 lần4 lần3 lần3 lần4 lần1 lần1 lần3 lần3 lần
18/01/202110 lần2 lần4 lần3 lần3 lần3 lần1 lần2 lần2 lần3 lần
17/01/202110 lần3 lần1 lần1 lần1 lần1 lần7 lần2 lần2 lần5 lần
16/01/20219 lần2 lần3 lần4 lần4 lần0 lần6 lần2 lần1 lần2 lần
15/01/202110 lần3 lần5 lần2 lần5 lần1 lần1 lần1 lần3 lần2 lần
14/01/20219 lần5 lần0 lần3 lần2 lần2 lần5 lần2 lần2 lần3 lần
13/01/20219 lần4 lần1 lần2 lần2 lần3 lần4 lần5 lần3 lần2 lần
12/01/202111 lần2 lần1 lần1 lần1 lần5 lần1 lần6 lần2 lần3 lần
11/01/202110 lần4 lần1 lần2 lần5 lần2 lần3 lần2 lần3 lần1 lần
10/01/20218 lần4 lần1 lần1 lần4 lần2 lần4 lần4 lần2 lần3 lần
09/01/20218 lần5 lần2 lần2 lần1 lần3 lần2 lần3 lần4 lần3 lần
08/01/20219 lần0 lần3 lần4 lần3 lần2 lần6 lần3 lần1 lần2 lần
07/01/20217 lần4 lần0 lần1 lần6 lần2 lần3 lần2 lần6 lần2 lần
06/01/20218 lần5 lần4 lần1 lần6 lần1 lần1 lần2 lần3 lần2 lần
05/01/20219 lần2 lần2 lần3 lần2 lần3 lần3 lần3 lần3 lần3 lần
04/01/20218 lần5 lần3 lần2 lần2 lần1 lần1 lần4 lần4 lần3 lần
03/01/20218 lần4 lần3 lần2 lần2 lần5 lần3 lần2 lần1 lần3 lần
02/01/20219 lần5 lần3 lần3 lần0 lần4 lần2 lần1 lần4 lần2 lần
01/01/20217 lần3 lần3 lần4 lần1 lần2 lần3 lần3 lần6 lần1 lần
31/12/202018 lần3 lần2 lần3 lần3 lần2 lần3 lần1 lần0 lần0 lần
30/12/20209 lần1 lần3 lần5 lần2 lần2 lần2 lần3 lần3 lần3 lần
29/12/202011 lần6 lần4 lần2 lần3 lần1 lần1 lần1 lần4 lần0 lần
28/12/20209 lần3 lần3 lần1 lần3 lần4 lần5 lần2 lần2 lần1 lần
27/12/20209 lần6 lần1 lần3 lần2 lần2 lần1 lần3 lần1 lần5 lần
26/12/20207 lần2 lần2 lần4 lần4 lần0 lần2 lần4 lần4 lần4 lần
25/12/20207 lần3 lần2 lần2 lần3 lần6 lần2 lần2 lần3 lần3 lần
24/12/20209 lần1 lần3 lần1 lần4 lần2 lần5 lần2 lần1 lần5 lần
23/12/20207 lần6 lần4 lần1 lần3 lần0 lần0 lần1 lần5 lần6 lần
22/12/202010 lần2 lần1 lần1 lần1 lần2 lần6 lần5 lần3 lần2 lần
21/12/20207 lần4 lần1 lần3 lần2 lần0 lần1 lần3 lần7 lần5 lần
20/12/20209 lần5 lần3 lần4 lần1 lần2 lần3 lần0 lần3 lần3 lần
19/12/20208 lần4 lần4 lần4 lần3 lần3 lần3 lần2 lần0 lần2 lần
18/12/202011 lần2 lần1 lần4 lần4 lần3 lần1 lần2 lần2 lần3 lần
17/12/20207 lần3 lần3 lần1 lần2 lần4 lần3 lần0 lần1 lần9 lần
16/12/20208 lần2 lần3 lần6 lần1 lần2 lần4 lần1 lần4 lần2 lần
15/12/20209 lần2 lần2 lần4 lần4 lần2 lần1 lần3 lần3 lần3 lần
14/12/20208 lần2 lần2 lần5 lần1 lần2 lần4 lần5 lần3 lần3 lần
13/12/20209 lần0 lần3 lần3 lần4 lần2 lần4 lần1 lần4 lần3 lần
12/12/202010 lần5 lần4 lần1 lần1 lần2 lần0 lần4 lần4 lần2 lần
11/12/20209 lần0 lần3 lần0 lần8 lần3 lần1 lần3 lần4 lần2 lần
10/12/20208 lần3 lần4 lần6 lần3 lần0 lần1 lần3 lần2 lần3 lần
09/12/20209 lần3 lần0 lần4 lần4 lần4 lần0 lần3 lần4 lần2 lần
08/12/20209 lần4 lần4 lần5 lần3 lần1 lần1 lần3 lần1 lần2 lần
07/12/20207 lần2 lần8 lần2 lần1 lần4 lần1 lần1 lần3 lần4 lần
06/12/202011 lần3 lần0 lần1 lần2 lần4 lần4 lần3 lần4 lần1 lần
05/12/20209 lần2 lần3 lần4 lần2 lần2 lần3 lần2 lần1 lần5 lần
04/12/202012 lần4 lần1 lần1 lần3 lần1 lần1 lần4 lần4 lần2 lần
03/12/20208 lần5 lần4 lần0 lần4 lần3 lần1 lần1 lần2 lần5 lần
02/12/20207 lần6 lần4 lần3 lần1 lần2 lần2 lần4 lần3 lần1 lần
01/12/202010 lần4 lần1 lần3 lần3 lần4 lần3 lần1 lần2 lần2 lần
30/11/20209 lần3 lần3 lần1 lần5 lần2 lần1 lần1 lần6 lần2 lần
29/11/20209 lần3 lần3 lần2 lần3 lần6 lần1 lần1 lần3 lần2 lần
28/11/202010 lần2 lần2 lần2 lần3 lần3 lần3 lần2 lần1 lần5 lần

Kết quả thống kê đuôi Loto 28/11/2020 - 26/02/2021

Ngày/Đuôi0123456789
25/02/20217 lần4 lần1 lần3 lần3 lần5 lần2 lần3 lần1 lần4 lần
24/02/20219 lần1 lần3 lần3 lần3 lần3 lần1 lần3 lần4 lần3 lần
23/02/20217 lần5 lần1 lần3 lần2 lần2 lần3 lần3 lần5 lần2 lần
22/02/20216 lần1 lần4 lần6 lần1 lần4 lần3 lần2 lần5 lần1 lần
21/02/202112 lần0 lần2 lần1 lần2 lần2 lần1 lần3 lần5 lần5 lần
20/02/20218 lần1 lần2 lần2 lần3 lần1 lần2 lần5 lần3 lần6 lần
19/02/202110 lần0 lần2 lần7 lần3 lần2 lần4 lần1 lần4 lần2 lần
18/02/202110 lần1 lần1 lần3 lần3 lần2 lần3 lần3 lần2 lần5 lần
17/02/20219 lần0 lần4 lần1 lần3 lần3 lần1 lần4 lần5 lần3 lần
16/02/20219 lần2 lần3 lần3 lần2 lần2 lần4 lần2 lần2 lần4 lần
15/02/202112 lần5 lần3 lần2 lần4 lần4 lần4 lần0 lần2 lần1 lần
10/02/20219 lần3 lần4 lần2 lần4 lần2 lần1 lần2 lần3 lần3 lần
09/02/202111 lần1 lần6 lần1 lần6 lần3 lần4 lần3 lần5 lần2 lần
08/02/20217 lần2 lần3 lần2 lần2 lần5 lần3 lần0 lần6 lần3 lần
07/02/20219 lần2 lần2 lần3 lần6 lần4 lần0 lần4 lần1 lần2 lần
06/02/20219 lần3 lần0 lần3 lần2 lần1 lần2 lần4 lần3 lần6 lần
05/02/20219 lần2 lần3 lần2 lần3 lần2 lần0 lần4 lần7 lần1 lần
04/02/202110 lần3 lần5 lần3 lần1 lần5 lần1 lần3 lần2 lần2 lần
03/02/20219 lần1 lần5 lần4 lần0 lần4 lần5 lần2 lần0 lần3 lần
02/02/202111 lần2 lần2 lần1 lần2 lần3 lần3 lần4 lần2 lần3 lần
01/02/20216 lần4 lần4 lần4 lần5 lần0 lần3 lần3 lần4 lần0 lần
31/01/20219 lần7 lần1 lần3 lần2 lần1 lần2 lần2 lần3 lần3 lần
30/01/202110 lần2 lần2 lần3 lần2 lần1 lần3 lần3 lần3 lần4 lần
29/01/202110 lần2 lần1 lần5 lần2 lần2 lần3 lần1 lần5 lần2 lần
28/01/20219 lần7 lần2 lần1 lần3 lần4 lần1 lần0 lần5 lần1 lần
27/01/20219 lần3 lần3 lần3 lần3 lần3 lần3 lần2 lần3 lần1 lần
26/01/20216 lần3 lần4 lần1 lần4 lần2 lần1 lần5 lần2 lần5 lần
25/01/20216 lần2 lần1 lần3 lần3 lần3 lần4 lần2 lần4 lần5 lần
24/01/20218 lần4 lần2 lần3 lần4 lần2 lần2 lần4 lần2 lần2 lần
23/01/202110 lần5 lần3 lần2 lần3 lần1 lần2 lần1 lần5 lần1 lần
22/01/20218 lần5 lần2 lần2 lần2 lần3 lần4 lần2 lần1 lần4 lần
21/01/20219 lần1 lần2 lần0 lần4 lần3 lần1 lần3 lần3 lần7 lần
20/01/202111 lần7 lần1 lần1 lần0 lần5 lần1 lần2 lần4 lần1 lần
19/01/20219 lần2 lần2 lần5 lần1 lần1 lần4 lần4 lần3 lần2 lần
18/01/20217 lần2 lần1 lần3 lần3 lần4 lần1 lần3 lần5 lần4 lần
17/01/20219 lần4 lần3 lần2 lần4 lần3 lần3 lần3 lần2 lần0 lần
16/01/20218 lần3 lần2 lần0 lần3 lần3 lần3 lần4 lần6 lần1 lần
15/01/20219 lần1 lần2 lần5 lần1 lần3 lần3 lần3 lần5 lần1 lần
14/01/202113 lần2 lần5 lần4 lần1 lần2 lần0 lần1 lần3 lần2 lần
13/01/20219 lần2 lần2 lần2 lần2 lần3 lần5 lần1 lần3 lần6 lần
12/01/20217 lần7 lần6 lần3 lần0 lần2 lần4 lần1 lần1 lần2 lần
11/01/202112 lần3 lần0 lần3 lần1 lần3 lần1 lần6 lần2 lần2 lần
10/01/20219 lần1 lần2 lần1 lần6 lần5 lần2 lần3 lần2 lần2 lần
09/01/202111 lần2 lần1 lần2 lần4 lần4 lần2 lần3 lần3 lần1 lần
08/01/20219 lần2 lần4 lần3 lần3 lần1 lần4 lần4 lần1 lần2 lần
07/01/20218 lần3 lần2 lần1 lần7 lần2 lần2 lần2 lần3 lần3 lần
06/01/20219 lần4 lần3 lần2 lần0 lần1 lần2 lần5 lần1 lần6 lần
05/01/20218 lần0 lần1 lần2 lần6 lần2 lần5 lần4 lần4 lần1 lần
04/01/20218 lần4 lần1 lần2 lần4 lần3 lần3 lần2 lần2 lần4 lần
03/01/202110 lần4 lần4 lần1 lần4 lần2 lần2 lần2 lần3 lần1 lần
02/01/20218 lần2 lần3 lần4 lần1 lần3 lần4 lần3 lần2 lần3 lần
01/01/20218 lần3 lần0 lần2 lần1 lần6 lần4 lần4 lần2 lần3 lần
31/12/202012 lần3 lần4 lần0 lần3 lần2 lần3 lần4 lần2 lần2 lần
30/12/20209 lần2 lần4 lần2 lần2 lần3 lần3 lần3 lần3 lần2 lần
29/12/20209 lần5 lần5 lần0 lần0 lần3 lần2 lần5 lần1 lần3 lần
28/12/20208 lần3 lần1 lần3 lần6 lần3 lần3 lần1 lần2 lần3 lần
27/12/20209 lần3 lần1 lần3 lần1 lần3 lần2 lần6 lần2 lần3 lần
26/12/20206 lần2 lần1 lần3 lần4 lần2 lần5 lần2 lần5 lần3 lần
25/12/20208 lần4 lần4 lần3 lần2 lần3 lần3 lần2 lần0 lần4 lần
24/12/20206 lần0 lần3 lần3 lần6 lần7 lần2 lần1 lần2 lần3 lần
23/12/20207 lần2 lần4 lần2 lần1 lần3 lần2 lần4 lần7 lần1 lần
22/12/202010 lần2 lần5 lần3 lần1 lần2 lần4 lần2 lần2 lần2 lần
21/12/20208 lần1 lần2 lần3 lần1 lần3 lần2 lần5 lần4 lần4 lần
20/12/202011 lần3 lần0 lần2 lần2 lần2 lần3 lần1 lần3 lần6 lần
19/12/20208 lần2 lần0 lần3 lần3 lần3 lần3 lần7 lần3 lần1 lần
18/12/20209 lần3 lần1 lần2 lần6 lần2 lần1 lần6 lần3 lần0 lần
17/12/202010 lần2 lần3 lần0 lần6 lần5 lần2 lần2 lần2 lần1 lần
16/12/20207 lần1 lần4 lần4 lần2 lần4 lần4 lần1 lần3 lần3 lần
15/12/20208 lần7 lần3 lần1 lần2 lần2 lần1 lần5 lần1 lần3 lần
14/12/20209 lần4 lần2 lần1 lần3 lần0 lần5 lần3 lần3 lần5 lần
13/12/202011 lần1 lần5 lần3 lần0 lần1 lần4 lần2 lần3 lần3 lần
12/12/20208 lần3 lần2 lần1 lần2 lần4 lần5 lần2 lần3 lần3 lần
11/12/20208 lần3 lần1 lần4 lần1 lần2 lần5 lần1 lần4 lần4 lần
10/12/20209 lần4 lần3 lần3 lần4 lần3 lần2 lần3 lần1 lần1 lần
09/12/202012 lần1 lần3 lần3 lần2 lần2 lần2 lần2 lần4 lần2 lần
08/12/20209 lần1 lần4 lần2 lần0 lần1 lần4 lần5 lần3 lần4 lần
07/12/20208 lần1 lần4 lần3 lần1 lần3 lần0 lần4 lần5 lần4 lần
06/12/20209 lần1 lần1 lần4 lần3 lần3 lần3 lần1 lần3 lần5 lần
05/12/20209 lần4 lần2 lần1 lần5 lần2 lần1 lần2 lần3 lần4 lần
04/12/20209 lần1 lần1 lần3 lần1 lần5 lần2 lần4 lần2 lần5 lần
03/12/20207 lần4 lần3 lần0 lần2 lần5 lần3 lần6 lần3 lần0 lần
02/12/20209 lần1 lần3 lần4 lần4 lần1 lần1 lần5 lần4 lần1 lần
01/12/202010 lần2 lần3 lần3 lần1 lần1 lần2 lần2 lần4 lần5 lần
30/11/20206 lần4 lần1 lần2 lần5 lần4 lần2 lần2 lần3 lần4 lần
29/11/20207 lần1 lần4 lần0 lần3 lần4 lần5 lần2 lần2 lần5 lần
28/11/20209 lần1 lần2 lần2 lần4 lần2 lần4 lần4 lần2 lần3 lần